I GOT TO GO AND TAKE CARE OF MY BIRD AHHHHHHHHHHHH IM SO HAPPYYYYYYYY